Sorry. Dat is niet toegestaan.

Algemene voorwaarden

PMW PHOTOGRAPHY

2024

1. Algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotoreportages en nabestellingen, inclusief offertes bij PMW Photography.
1.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
1.3. Bij het maken van een afspraak voor een fotoshoot en/of bij het afnemen van afbeeldingen gaat u automatisch, (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de fotoshoot of bestelling kenbaar maken. Helaas kunnen fotoreportages enkel doorgang vinden indien u met de door PMW PHOTOGRAPHY opgestelde voorwaarden akkoord bent gegaan.

2. Vergoeding
2.1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2.2. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en eerlijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en eerlijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
2.3. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren of door een wijziging van de opdrachtgever tot stand is gekomen, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

3. Factuur en betaling
3.1. De opdracht voor een fotoshoot is definitief zodra een aanbetaling van 30% van het totale bedrag is voldaan. Zodra wij uw aanbetaling en eventuele ondertekende offerte hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. Indien de aanbetaling niet binnen 15 werkdagen na dagtekening op het, in/op de factuur/offerte, vermelde rekeningnummer is bijgeschreven zal de opdracht of offerte automatisch vervallen. Tenzij de datum van de opdracht binnen de termijn van 15 werkdagen valt.
3.2. Bestellingen van afdrukken of digitale bestanden worden per overschrijving in rekening gebracht. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw bestelling samen met de betalingsgegevens. De afbeeldingen worden geleverd wanneer de kosten van de fotoshoot of nabestelling zijn voldaan.
3.3. Betaling van extra bestelde beelden of producten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de in 3.3 bedoelde termijn ontvangen is, is de opdrachtgever in verzuim en zal de opdracht vervallen.
3.5. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet is voldaan.

4. Levering
4.1. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
4.2. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
4.3. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
4.4. Na ontvangst van uw betaling worden uw afbeeldingen binnen de vooraf afgesproken termijn aangeboden.
4.5. Verzendingen per post, zijn vanaf het moment van verzending, voor uw risico. Alle schade die de bestelling tijdens het transport oploopt, valt buiten de verantwoordelijkheid van de fotograaf. De fotograaf kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld bij beschadigingen en/of het verloren gaan van producten tijdens het transport.
4.6. Indien er afspraken zijn gemaakt waarbij de term "alle afbeeldingen" ter sprake komt, dan betreft het hier slechts de afbeeldingen waarmee de fotograaf instemt. De naam van de fotograaf is altijd verbonden met haar werk, daarom zullen er geen afbeeldingen getoond worden waar de fotograaf niet tevreden mee is. De term "alle afbeeldingen" betreft een variabel aantal afbeeldingen, die naar inzicht van de fotograaf zullen worden vastgesteld.

5. Zichtzendingen
5.1. Binnen de vooraf afgesproken termijn na de fotoshoot zal de fotograaf de geschikt bevonden afbeeldingen (voorzien van een watermerk) op een webpagina plaatsen. U ontvangt dan per email uw persoonlijke weblink. Vanaf deze webpagina kunt u uw fotoafdrukken uitkiezen en nabestellen. Deze afbeeldingen zijn uitsluitend bestemd om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt en gedeeld worden op welke manier dan ook. Een persoonlijk bezoek aan uw kantoor met contactsheets of fotopresentatie op een laptop behoort ook tot de mogelijkheden. Op deze laatste optie zijn de voorwaarden t.b.v. meerwerk, genoemd in artikel 2.3, van toepassing.
5.2. De Wederpartij zal geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

6. Opdracht
6.1. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de fotograaf zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken te maken en/of te leveren.
6.2. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de offerte van de fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de fotograaf aan de wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de fotograaf overeenkomstig de offerte.
6.3. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.4. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord (digitaal) is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
6.5. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Voor een annulering vòòr aanvang van de opdracht betreft dit 50% van het totale overeengekomen bedrag.
6.6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

7. Schade
7.1. Fotoreportages in de buitenlucht zullen alleen plaatsvinden indien het weer het toelaat. Alleen bij regen of extreme winterse neerslag is het, in verband met de apparatuur, niet mogelijk een fotoshoot doorgang te laten vinden. Er wordt in dat geval samen gezocht naar een andere datum.
7.2. De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan u en uw eigendommen.

8. Evenementen
8.1. Wanneer u ons vraagt om uw evenement te fotograferen vragen wij u om een duidelijke vermelding in uw programma zodat men op de hoogte is van onze komst.

9. Fotobestanden
9.1. Indien afbeeldingen als digitaal bestand zijn aangeleverd, zullen deze een logo bevatten. Dit logo mag nooit van het bestand verwijderd worden tenzij anders overeengekomen.
9.2. De afbeeldingen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het commercieel gebruiken van een foto is altijd in overleg met de fotograaf.
9.3. Het is niet toegestaan afbeeldingen te plaatsen op openbare ruimten op het internet zoals forums, chatboxen, spellen en weblogs zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

10. Internet
10.1. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografisch werk niet groter zijn dan 800x600 pixels, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.2. De wederpartij zal geen andere kopieën maken –digitaal of afdruk- dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet.

11. Auteursrechten
11.1. Het auteursrecht op de fotografische werken berust ten allen tijde bij de fotograaf.
11.2. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf, deze moet u altijd kunnen tonen.
11.3. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Doorverkoop, vermeerdering of publiceren van foto's in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
11.4. Alle gemaakte afbeeldingen kunnen in het archief worden opgenomen en ter inzage worden gesteld aan klanten en geïnteresseerden.
11.5. De fotograaf mag de afbeeldingen uit ieder type fotoshoot, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Afbeeldingen kunnen gebruikt worden voor o.a. Magazines en advertenties van bedrijven, etc. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kan dit enkel voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden.
11.6. Ieder gebruik van werk door PMW PHOTOGRAPHY dat niet schriftelijk is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

12. Licenties
12.1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
12.2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
12.3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
12.4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
12.5. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

13. Naamsvermelding
13.1. De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
13.2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
13.3. Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door de fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

14. Rechten van derden
14.1. De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden.
14.2. De wederpartij vrijwaart de fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
14.3. De fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

15. Persoonlijkheidsrechten
15.1. De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
15.2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)

16. Digitale producten
16.1. De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
16.2. Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten)
16.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.patriciawouterse.com. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de webshop van PMW PHOTOGRAPHY houdt in dat koper deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

17. Aanbiedingen, prijzen en betalingen
17.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en ivm de KOR worden er geen BTW kosten berekend.
17.2. De betaling van de aangeboden digitale producten op www.PMW PHOTOGRAPHY.com geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.
17.3. Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met PMW PHOTOGRAPHY. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op PMW PHOTOGRAPHY beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
17.4. Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij PMW PHOTOGRAPHY.

18. Intellectuele eigendomsrechten
18.1. Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van PMW PHOTOGRAPHY. Koper verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.
18.2. PMW PHOTOGRAPHY garandeert dat de aan koper geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

19. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
19.1. PMW PHOTOGRAPHY is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
19.2. Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan PMW PHOTOGRAPHY. Daarnaast is koper ook verantwoordelijk voor het juist instellen van PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan koper verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

20. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
20.1. Op de digitale producten van PMW PHOTOGRAPHY berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
20.2. Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

21. Bestelling annuleren
21.1. Op digitale producten van PMW PHOTOGRAPHY geldt geen herroepingsrecht. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

22. Diversen
22.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door PMW PHOTOGRAPHY vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
22.2. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de websites van PMW PHOTOGRAPHY  Meer info

nl_NL
×

Hi,

Leuk dat je contact opneemt! Ik zal zo snel mogelijk jouw vraag beantwoorden.

×